facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Regulamin wynajmu pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

 

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 9/2020

dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

z dnia 1 października 2020

 

 

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W MIEJSKO-GMINNYM  OŚRODKU KULTURY W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM 

 

§ 1

 Definicje:

1. Wynajmujący – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, zwany dalej                      M-GOK.

2. Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia.

Regulamin nie dotyczy Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wielkopolskim, placówek oświatowych (szkół, przedszkoli) oraz organizacji społecznych.

3. Wydarzenie – działanie organizowane przez Najemcę.

4. Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Wydarzeniu.

 

§ 2

Regulamin:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal i innych pomieszczeń wspólnych, do których tytuł prawny posiada M-GOK.

2. Regulamin obowiązuje Najemców, Wynajmującego i Uczestników takich Wydarzeń jak: szkolenia, konferencje, warsztaty, prezentacje, koncerty, spektakle, widowiska artystyczne, projekcje filmowe, imprezy estradowe, spotkania autorskie, itp.

3. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni M-GOK podmiotom trzecim.

4. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń M-GOK określa cennik stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. Stawki podane w cenniku są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT w obowiązującej stawce.

5. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wynajmu sali określając typ sali, zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, tablica, nagłośnienie, oświetlenie itp.).

6. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mgokkrzyz.pl.

7. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez M-GOK drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez M-GOK jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.

8. Ostateczna rezerwacja wynajmu sal w budynku M-GOK oznacza, że Najemca zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz cenę zgodną z cennikiem wynajmu sal zamieszczonym i aktualizowanym na stronie internetowej bądź zgodną z indywidualnie wynegocjowaną stawką pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

9. Najemca ma obowiązek w zamówieniu wpisać oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem wynajmu sal w M-GOK oraz że akceptuje jego warunki.

10. Faktura zostanie wystawiona w dniu Wydarzenia.

11. Płatność następuje przelewem po wykonaniu usługi w terminie 7 dni na konto M-GOK. Nr konta: 78 8362 1044 5500 0345 2000 0020.

12. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może zmniejszyć lub odstąpić od pobierania opłaty za wynajem (np. imprezy o charakterze charytatywnym lub o wysokich walorach artystycznych).

13. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku wydarzenia o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.

14. Zajęcia artystyczne lub edukacyjne o charakterze stałym organizowane przez podmiot zewnętrzny wymagają odrębnej umowy, w której stawka za wynajem może podlegać negocjacji.

15. Salę może nieodpłatnie wynajmować Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim, jednostki organizacyjne gminy Krzyż Wielkopolski, organy administracji państwowej i samorządowej, placówki oświatowe, organizacje społeczne. 

16. Najemca otrzymuje dostęp do sali 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.

17. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu dolicza się opłatę wg cennika.

18. Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.

19. Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, pornograficzne lub inne demoralizujące lub obrażające publiczność. Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do odmówienia wynajmu w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym oraz o charakterze nabożeństwa religijnego.

20. M-GOK zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia sal firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie.

21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca i pełni rolę Organizatora.

22. W wynajętych salach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywaniu napojów alkoholowych.

23. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali oraz za zgodą Wynajmującego.

24. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenie zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem Wynajmującemu.

25. Najemca wspólnie z pracownikiem Wynajmującego będącym w dniu wynajmu na zmianie zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu.

26. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali.

27. W przypadku gdy Najemca chce skorzystać z rzutnika multimedialnego, sprzęt, z którego prezentacja będzie wyświetlana np. laptop musi być własnością Najemcy. M-GOK może  wypożyczyć własny sprzęt w miarę możliwości. Każdy komputer musi być odpowiednio skonfigurowany do pracy z rzutnikiem. Jeśli prezentacja ma być wzbogacona dźwiękiem (nie ogranicza się tylko do obrazu) należy to określić w zamówieniu wynajmu.

 

§ 3

 Obowiązki Najemcy.

 Najemca zobowiązany jest do:

1. przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku,

2. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian,

3. dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego,

4. pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana,

5. zapewnienie dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez Uczestników Wydarzenia w sali lub szatni w trakcie trwania Wydarzenia.

6. szczegółowego określenia w zamówieniu wynajmu sali zapotrzebowania (krzesła, stoły, ustawienie, potrzeba rzutnika, ekranu, odtwarzacza muzyki, nagłośnienia, oświetlenia, szatni, itp.).

 

 

§ 4

Przepisy końcowe

1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez M-GOK.

2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) M-GOK zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali.

3. W przypadku odwołania wynajmu sal z winy Wynajmującego Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.

4. W przypadku odwołania wynajmu z winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego o tym fakcie min. 7 dni przed Wydarzeniem. W przeciwnym razie Najemca zapłaci Wynajmującemu karę regulaminową w wysokości 50 % kosztów wynajmu określonych w umowie oraz pełnym kosztem związanym z zamówieniem usług dodatkowych. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji sali i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe są do 7 dni roboczych przed realizacją Wydarzenia. Rezygnacja musi zostać zgłoszona przez Organizatora drogą mailową na adres, przy pomocy którego dokonywano rezerwacji.

5. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sal, M-GOK uprawniony jest do naliczania dodatkowej opłaty. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w zamówieniu stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych trzydziestu minut tej godziny.

6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu sali w M-GOK poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla M-GOK.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Online: 1     Licza odwiedzin: 4454637
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl