facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Regulamin Organizacyjny M-GOK Krzyż Wielkopolski

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KRZYŻU WLKP
 
ROZDZIAŁ I

Podstawy prawno – organizacyjne
 
§ 1
Podstawy działania
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami),
2.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
3.Ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze  zmianami),
4.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami)
5.Aktu utworzenia – Uchwała XXVII/191/92 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30.12.1992 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Krzyżu Wlkp.
6.Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. (Uchwała Nr XX/159/2000 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2000 r.).

§ 2

Podstawowe zasady organizacyjne   
1.Organizatorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. jest Gmina Krzyż Wlkp.
2.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp. pod  poz. Nr 1.
3.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. utrzymuje się z dotacji Gminy Krzyż Wlkp. oraz wypracowanych przychodów własnych.
4.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury posiada numer statystyczny REGON.
5.Siedziba M-GOK mieści się w Krzyżu Wlkp. ul. Wojska Polskiego 11.
6.Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. jest instytucją kultury działającą na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami).


ROZDZIAŁ II

Organizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
 
§ 3

Cel i przedmiot działania
1.Podstawowym celem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
2.Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, czytelnictwa i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury fizycznej.
3.Ośrodek prowadzi wielokierunkową współpracę z ruchem amatorskim.
4.Ośrodek sprawuje mecenat artystyczny nad indywidualnymi twórcami i zespołami działającymi na terenie miasta i gminy.

W miarę posiadanych możliwości i zgodnie z zatwierdzonym planem działania na dany rok Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. może:
1.organizować spektakle, koncerty, dyskoteki, wystawy, odczyty, spotkania literackie, wieczory autorskie, itp.,
2.organizować i współorganizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne oraz inne w zakresie złożonych zamówień,
3.świadczyć usługi z zakresu kultury,
4.realizować imprezy zlecone,
5.organizować dyskoteki i zabawy taneczne oraz festyny,
6.reprezentować w samorządzie gminnym sprawy związane z rozwojem kultury, rekreacji oraz sztuki;
7.prowadzić aukcje oraz akcje na cele charytatywne,
8.opiekować się dziećmi artystycznie uzdolnionymi.


§ 4

Organizacja stanowisk
1.Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. zatrudnia Dyrektor.
2.Tworzy się następujące stanowiska pracy:
  Dyrektor
  Główny Księgowy
  Kierownik Biblioteki
  Bibliotekarze
  Instruktorzy
  Pracownik kadr
  Rzemieślnik/Operator
  Palacz c.o
  Pracownik obsługi.

Schemat organizacyjny Organizacja stanowisk Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5
 
System zarządzania i kierowania
1.Dyrektor reprezentuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. na zewnątrz, oraz dokonuje w jego imieniu czynności prawnych. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
2.Dyrektor zarządza Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzyżu Wlkp. w ramach posiadanych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. oraz w przydzielonym zakresie obowiązków odpowiednio Kierownikowi Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. oraz Głównemu Księgowemu.

§ 6
 
W razie czasowej nieobecności pracownika na stanowisku zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. W przypadku długotrwałej nieobecności wyznaczenie i przyjęcie zastępstwa odbywa się drogą pisemną.
 
§ 7
 
Czynności kontrolne
1.Czynności kontrolnych dokonuje każdy pracownik w zakresie swoich obowiązków.
2.W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli, osoba odpowiedzialna za kontrolę danego zakresu pracy jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz przedsięwziąć niezbędne kroki zmierzające do usunięcia tych nieprawidłowości.

ROZDZIAŁ III

Prawa, kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność.

Prawa, kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność na stanowisku:
1.Dyrektor:
-działa w oparciu o statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. i zakres czynności,
-wykonuje zadania przy pomocy Głównego Księgowego, Kierownika Biblioteki, samodzielnych stanowisk,
-ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie instytucji kultury.
2.Główny Księgowy:
-prowadzi rachunkowość Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,
-sprawuje wewnętrzną kontrolę w zakresie prawidłowości dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia lub wydatkowania środków pieniężnych,
-prowadzi bieżącą kontrolę obiegu dokumentów księgowych obejmującą badanie legalności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi, również badanie rzetelności i prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji.
3.Pracownicy:
-obowiązani są do prawidłowego i terminowego realizowania nałożonych na nich obowiązków, za ich realizację odpowiadają przed bezpośrednim przełożonym,
-ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie oraz składają oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, dołączane do akt osobowych.
-obowiązani są  do przestrzegania tajemnicy służbowej, przepisów BHP i zasad ppoż.,w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia, włamania, kradzieży powinni powiadomić Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. oraz Policję,
-obowiązani są do odpowiedniej postawy moralnej i społecznej, dbania o utrzymane dobrej atmosfery w pracy i stosunków międzyludzkich oraz kultury osobistej.
 

ROZDZIAŁ IV

Zasady obiegu dokumentów, wydawania przepisów wewnętrznych i kontroli wewnętrznej

1.Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. podpisuje Dyrektor.
2.Dyrektor ponadto podpisuje:
  a/ dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników,
  b/ zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.
3.Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań załatwiający sprawy pracownicy przedkładają do podpisu Dyrektorowi.
4.Zasady podpisywania dokumentów finansowo-ksiegowych reguluje Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.
5.Obieg dokumentów określają normatywy wprowadzone zarządzeniem Dyrektora.
6.Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji, w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
7.Z przepisami wewnętrznymi pracownicy zapoznają się podczas zebrania pracowniczego lub poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
8.Dyrektor kompletuje oryginały regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń, a ich ewidencję prowadzi wyznaczony pracownik.
9.Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
10.Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników, zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i regulaminami wewnętrznymi, przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.
11.Dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanych.
12.Kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.

ROZDZIAŁ V

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

1.W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. przechowywane są dane osobowe aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników. Są to teczki akt osobowych, listy płac, itp.
2.Teczki akt osobowych przechowuje się w zamykanej szafie. Wgląd do tych teczek ma Dyrektor, pracownik kadr, Główna Księgowa. Każdy pracownik ma prawo wglądu wyłącznie do swojej teczki akt.
3.Dane osobowe konieczne do naliczania wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych są przechowywane w wyznaczonych miejscach, a także w komputerowych bazach. Dostęp do tych danych ma Dyrektor i Główny Księgowy i pracownik kadr.
4.W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. gromadzone i przechowywane są dane osobowe czytelników.
5.Dane wpisane przez czytelników na kartach wpisu przechowywane są w miejscach niedostępnych dla czytelników, a także w komputerowych bazach, chronionych hasłami dostępu.
6.Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych czytelników, zobowiązani są do ich nieujawniania.
7.Upoważnieni pracownicy poświadczają na piśmie przyjęcie obowiązku nieujawniania danych osobowych. Oświadczenie to włącza się do akt pracownika.

ROZDZIAŁ VI

Współpraca instytucji z jednostkami zewnętrznymi

1.Współpraca z jednostkami zewnętrznymi odbywa się na podstawie ustaleń dokonywanych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury w Krzyżu Wlkp. z tymi jednostkami.
2.Przedstawicielem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. wobec środków masowego przekazu jest Dyrektor oraz wyznaczeni przez niego pracownicy.
 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory i niejasności wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp..
2.Regulamin niniejszy został ustalony i może być zmieniony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. po zasięgnięciu opinii organizatora.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy wskazane w § 1 Regulaminu Organizacyjnego.
4.Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania. Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem.
5.Regulamin organizacyjny podlega ogłoszeniu w BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp..

Załącznik do regulaminu

 

 

Online: 2     Licza odwiedzin: 4454701
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl