facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Regulamin wycieczek

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2023

Dyrektora  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Krzyżu Wielkopolskim z dnia  19.06.2023 r.

 

REGULAMIN WYCIECZEK

 

organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

 

§ 1. Zasady ogólne.

 

1. Organizowanie wycieczek przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim ma na celu:

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b) integrację społeczności miasta i gminy Krzyż Wielkopolski,

c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego,

d) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji.

 

2. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 

3. Organizacja wycieczek odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki w celach kulturowych (kino, teatr, wystawy, muzeum, wydarzenia artystyczne, warsztaty artystyczne, imprezy masowe, festyny itp.),

b) wycieczki rekreacyjno – sportowe (wyjazdy na basen, kuligi, ogniska integracyjne itp.).

 

§ 2. Kierownik wycieczki i opiekunowie.

 

1. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim spośród pracowników instytucji lub innych osób pełnoletnich, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji określonych form wycieczek.

 

2. Opiekunem wycieczki może być pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim.

 

3. Do zadań kierownika wycieczki należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,

b) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

c) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

d) określenie zadań opiekunowi/opiekunom w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

e) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

f) opieka nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce,

g) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

h) dokonanie podsumowania i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

 

4. Obowiązkiem opiekuna jest:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi,

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,

 

§ 3. Zasady organizacji wycieczek.

 

1. Przy organizacji wycieczek poza terenem placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

 

2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinna być określona minimalna ilość opiekunów przypadająca na grupę dzieci:

a) trzech opiekunów na grupę 30 dzieci

b) dwóch opiekunów na grupę 20 dzieci

c) jeden opiekun na grupę 10 dzieci.

 

3. Liczba opiekunów może ulec zmianie, uwzględniając wiek, stan zdrowia, a także specyfikę wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.

 

4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

5. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 

6. Rodzice/prawni opiekunowie muszą zgłosić organizatorowi wycieczki nieobecność dziecka na co najmniej trzy dni przed wyjazdem (w przypadku nagłej choroby dziecka).

 

7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się na drogach.

 

§ 4. Obowiązki uczestników wycieczki i rodziców/prawnych opiekunów.

 

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

b) zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać,

c) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

d) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota, przewodnika, kierowcy i dostosować się do zakazów i nakazów przez nich wydawanych. W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

e) w czasie jazdy nie spacerować, nie wstawać, nie wychylać się przez okno,

f) w czasie przebywania w obiektach typu kino, muzeum, hala wystawowa itp. dostosować się do obowiązujących tam regulaminów,

g) dbać o czystość ład i porządek w miejscach w których się przebywa,

h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna i bezwzględnie nie przechodzić na drugą stronę jezdni,

i) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

j) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

k) nie brać ze sobą na wycieczkę wartościowych przedmiotów, ponieważ organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualną utratę lub zniszczenie.

 

2. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w wycieczce jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem wycieczki.

 

3. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w wycieczce jest zobowiązany do wypełnienia druku zgody na udział w wycieczce (załącznik nr 1).

 

§ 5. Finansowanie wycieczek

 

1. Organizator wycieczki określa kwotę jaką uczestnik musi zapłacić za udział w zadeklarowanej wycieczce zgodnie z harmonogramem.

2. Rodzice dzieci biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.

3. Wpłaty za wycieczkę należy dokonać na co najmniej trzy dni przed planowanym wyjazdem.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali na co najmniej trzy dni przez wyjazdem nie ponoszą żadnych kosztów. W przypadku jeśli rezygnacja następuje w przeddzień wycieczki lub w dniu wycieczki koszt nie zostanie zwrócony.

 

§ 6. Dokumentacja wycieczki

 

1. Dokumentację wycieczki stanowią:

a) dwa egzemplarze karty wycieczki (jeden z tych egzemplarzy kierownik zabiera na wycieczkę, a drugi pozostawia w placówce) – zgodnie z załącznikiem nr 2,

b) dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki wraz z numerem telefonu do rodzica/prawnego opiekuna (jeden z tych egzemplarzy kierownik zabiera na wycieczkę, a drugi pozostawia w placówce) – zgodnie załącznikiem nr 3,

c) pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów lub dorosłych uczestników na udział w wycieczce  – zgodnie z załącznikiem nr 4,

d) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów lub dorosłych uczestników o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku uczestnika wycieczki oraz na zapoznanie się z RODO – zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 (a-d) winna być złożona do dyrektora placówki do zatwierdzenia minimum dobę przed jej rozpoczęciem.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje w postaci poinformowania rodziców lub opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu oraz wykluczeniu uczestnika z następnych wyjazdów.

 

 

 

Online: 2     Licza odwiedzin: 4454708
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl