facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgokkrzyz.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez CLIP-ART Radosław Balcerzak. Data publikacji strony internetowej: 2020-01-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-05

 Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Treści niedostępne

* Filmy, znajdujące się na stronie mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

* Niezgodność z ustawą na poziomie nieprawidłowych opisów alternatywnych.

 Zgodność z WCAG 2.1

Strona internetowa od dnia 01.09.2020 jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. (AA). Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis zawiera:

    • wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,

    • opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),

    • opcję zmiany kontrastu kolorów,

    • prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek

    • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,

    • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,

    • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,

    • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,

    • w pełni wypełniony tzw. atrybut alt, dla elementów graficznych i zdjęć (są to opisy odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące).

    • skróty klawiaturowe: “alt+1” powiększa tekst, “alt+2” włącza wersję kontrastową

    • oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

    • wszystkie powyższe funkcje dostępne również w wersji mobilnej

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzenia narzędziem Tingtun Checker - strona jest zgodna z wymaganiami na 99.33 %.

Raport z wynikami przeglądu dostępności

Wnioski i uwagi można zgłaszać do:

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim,

biuro@mgokkrzyz.pl, tel. 67 25 64 139

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon:  22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

1. M-GOK zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione  z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

2. M-GOK zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm).

4. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jego realizacji, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w miarę możliwości na załączonym wniosku userfiles/file/zgloszenie_tlumacz.pdf– bezpośrednio w urzędzie, z użyciem poczty elektronicznej, faksu, ePUAP lub telefonicznie.

5. M-GOK udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. Budynek usytuowany na parterze przy ulicy Wojska Polskiego 11. Do budynku prowadzi wejście główne i wejście boczne. Wejście główne składa się z dwóch par dwuskrzydłowych drzwi przedzielonych wiatrołapem. Drzwi dwuskrzydłowe o szer. 2x96 cm otwierane ręcznie. Przy jednych i drugich drzwiach progi o wysokości 2 cm. W ciągu komunikacyjnym w wejściu do budynku zamontowana została wycieraczka systemowa osadzona w posadzce.  Wycieraczka równa z poziomem podłogi. Z wiatrołapu przechodzi się do galerii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Dostęp do toalety z poziomu galerii. Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z galerii przechodzi się przez korytarz do drugiej części galerii i do sali widowiskowej. W sali widowiskowej brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.  Z sali przechodzi się do korytarza i wejścia bocznego. Z wejścia bocznego w wewnątrz budynku można wejść na salkę towarzysko-taneczną. Drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach 90 cm otwierane ręcznie. Salka posiada również 2 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku. Drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm oraz 110 cm otwierane ręcznie.
Przy każdych drzwiach od salki progi o wysokości 5 cm. W pomieszczeniu dostępne są dwie toalety, jedna z nich dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego. Przy budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski

Pomieszczenia BPMiG Krzyż Wielkopolski usytuowane są na parterze przy ulicy Sienkiewicza 1 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim. Do biblioteki prowadzi jedno wejście główne. Drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 2x90 cm otwierane ręcznie. W wejściu do biblioteki próg o wysokości 2 cm, pozostała część biblioteki czyli korytarz oraz oddział dziecięcy i dla dorosłych wolne od barier dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego.

Przy budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Sala wiejska w Hucie Szklanej

Budynek parterowy. Budynek został wybudowany w 1928 roku.

Do sali wiejskiej prowadzi jedno wejście. Drzwi o wymiarach 2x 90 cm otwierane ręcznie. Próg o wysokości 6 cm. W sali wiejskiej brak toalety.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych. W sali nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego.

 

Sala wiejska Rybakówka w Kuźnicy Żelichowskiej

Budynek parterowy wybudowany w 1972 roku.

Do budynku prowadzą stopnie.  Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do sali o wymiarach 90 cm otwierane ręcznie. Sala wolna od progów. W budynku sali wiejskiej dostępna jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Brak tłumacza języka migowego.

 

Sala wiejska w Żelichowie

Budynek parterowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Pierwsze wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami o szerokości 160 cm. Drzwi do sali otwierane ręcznie o szerokości 90 cm.

Próg do sali o wysokości 4 cm.

W budynku sali wiejskiej dostępna jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Drugie wejście do sali wiejskiej posiada podest o wysokości 13 cm. Drzwi do sali otwierane ręcznie na zewnątrz o szerokości 90 cm. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Brak tłumacza języka migowego.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-29

Data przeglądu: 2024-02-29

Online: 2     Licza odwiedzin: 4454697
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl