facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Dokumenty na zajęcia plastyczno-muzyczne (ferie 2021)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 11
64-761 Krzyż Wielkopolski

www.mgokkrzyz.pl                                    tel.  +48 67 25 64  139                                   biuro@mgokkrzyz.pl

 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz w przypadku opiekunów prawnych – danych osobowych Państwa dziecka jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 11,
64-761 Krzyż Wielkopolski.

W sprawach związanych z tymi danymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@mgokkrzyz.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych z realizacją usług i zadań wynikających z naszej działalności, przez okres ich realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, o statystyce publicznej o rachunkowości, oraz po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi. W związku z tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania.

W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w cyfrowym przetwarzaniu zasobów bibliotecznych oraz w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli wg Pani/Pana,  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług. Konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od realizacji usług.


Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami.


___________________________________________________
Data, czytelny podpis

[1] Art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

[2]  Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.).

[3]  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.).

[4]  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.).

[5]  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

[6]  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
   (Dz. U. z 2018 r.   poz. 217 ze zm.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1 do procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w obiektach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

 Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 Oświadczam, że moja córka/ mój syn

 ………………………………………………………………………………………….

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nie przebywa na kwarantannie ani nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym.

 Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora M-GOK Krzyż Wielkopolski lub koordynatora do spraw zdrowotnych M-GOK jeśli dziecko zachoruje na COVID-19 lub zostanie objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w trakcie korzystania z oferty M-GOK.

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w obiektach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim w trakcie epidemii COVID – 19”.

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przed przystąpieniem do zajęć.

(*niepotrzebne skreślić)

 Krzyż Wielkopolski, dnia ………………………………….

                                                                         ……..……………………………………………

                                                                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Online: 1     Licza odwiedzin: 3377383
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"