facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas imprez w M-GOK w trakcie Covid-19

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim nr 7/2021

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas imprez w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim w trakcie epidemii COVID-19

 

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania sali widowiskowo-kinowej oraz pozostałych pomieszczeń w M-GOK Krzyż Wielkopolski w trakcie epidemii COVID-19 dla widzów oraz pracowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady uczestnictwa oraz zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających na koncertach, spektaklach, seansach filmowych i pozostałych wydarzeniach z udziałem publiczności w M-GOK Krzyż Wielkopolski.

2. Procedura obowiązuje wszystkich widzów, interesantów, pracowników, artystów, obsługę oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w M-GOK Krzyż Wielkopolski.

3. Procedura nie obejmuje zajęć odbywających się w M-GOK w ramach kół zainteresowań i sekcji, które to reguluje odrębny dokument.

4. Seanse filmowe oraz inne wydarzenia odbywają się w inne dni niż zajęcia M-GOK. Za ich koordynację odpowiada Opolskie Kino Objazdowe oraz pracownicy M-GOK.

5. . Niniejsza procedura ma charakter wykonawczy do przepisów i zaleceń ustanawianych w prawodawstwie polskim. Należy na bieżąco monitorować informacje na dotyczącą sytuacji epidemicznej i stosować je nadrzędnie do niniejszej procedury.

 

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla widzów i pracowników oraz dezynfekcja pomieszczeń sali widowiskowo-kinowej i toalet.

2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u widza i pracownika zakażenia koronawirusem SARS –Cov2.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja pomieszczeń.

1. Bilety należy zakupić przez system biletowy online http://www.film.opole.pl/ (senase filmowe) lub www.bilety24.pl (koncerty, spektakle).  Praca kasy dopuszczona jest w szczególnych przypadkach.

2. Po wejściu zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla widzów przy głównym wejściu do budynku oraz przy wyjściu ewakuacyjnym. 

3. Ustala się limit widzów korzystających na raz z obiektu – 107 osób  (75 % pojemności sali).

4. W strefie gastronomicznej zaleca się sprzątanie i dezynfekcję stref przygotowywania i wydawania posiłków. W strefie konsumpcji powinny być dostępne płyny do dezynfekcji. Osoby pracujące przy przygotowywaniu i sprzedaży posiłków powinny posiadać przyłbice oraz dezynfekować ręce po bezpośrednim kontakcie z klientem.

5. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła.

6. Zarówno widzowie jak i pracownicy są zobowiązania do noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych.

7. Wejście dla widzów (wejście frontowe) zostaje otwarte na 15 minut przed seansem filmowym.

8. Wyjście po seansie następuje tylnym wyjściem ewakuacyjnym.

9. Pomiędzy seansami następuje trwająca co najmniej 30 minut przerwa na dezynfekcję i wietrzenie sali. Każdorazowe odkażanie jest odnotowane w dzienniku czystości.

10. Przy wyjściach z budynku mieszczą się dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony indywidualnej dla widzów i dla pracowników.

 

§4

Zasady przebywania na widowni.

1. Nie ma możliwości przebywania na widowni osób trzecich poza widzami oraz pracownikami Opolskiego Kina Objazdowego i pracownikami M-GOK w czasie seansu filmowego.

2. Podczas innych wydarzeń (takich jak spektakle, koncerty, zebrania) w sali widowiskowo-kinowej mogą znajdować się wyłącznie widzowie, artyści, obsługa techniczna, pracownicy M-GOK.

2. Widzowie bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników. Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia, i może doprowadzić do wyproszenia widza z obiektu.

3. Zakupionego miejsca nie wolno zmieniać. Układ Sali pozwala na udostępnienie miejsc naprzemiennie (pola szachownicy).

4. Obowiązek ujęty w §4 pkt. 3 nie dotyczy:

a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

b) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia  nie może poruszać się samodzielnie,

c) osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym.

5. W czasie epidemii nie dopuszcza się do korzystania z szatni.

§5

Procedury ochronne dla pracowników M-GOK:

    1. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu z interesantami i widzami. W przypadku przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników Instytucji istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

    2. Pracownicy podczas organizacji zajęć obowiązkowo posiadają na twarzy założoną maseczkę lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki ochronne.

    3. Częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

    4. Do pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

    5. Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach.

 

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona do obiektu. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora M-GOK lub koordynatora do spraw zdrowotnych M-GOK, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

2.  Zgłasza incydent do dyrektora M-GOK lub koordynatora do spraw zdrowotnych M-GOK, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

3. Ustalone zostają listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Postanowienia końcowe:

1. Widz nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania M-GOK w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z imprez M-GOK.

2. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl.

 

 

 

Krzyż Wielkopolski, 14 września 2021 r.

Online: 1     Licza odwiedzin: 3654199
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"