facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas imprez plenerowych organizowanych

 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim nr 3/2020

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas wydarzeń plenerowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim w trakcie epidemii COVID-19

 

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas imprez kulturalnych i innych wydarzeń organizowanych przez M-GOK Krzyż Wielkopolski w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników oraz pracowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady uczestnictwa oraz zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających na wydarzeniach plenerowych.

2. Procedura nie obejmuje zajęć oraz imprez odbywających się w M-GOK, które to reguluje odrębny dokument.

3. Niniejsza procedura ma charakter wykonawczy do przepisów i zaleceń ustanawianych w prawodawstwie polskim. Należy na bieżąco monitorować informacje na dotyczącą sytuacji epidemicznej i stosować je nadrzędnie do niniejszej procedury.

 

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla widzów i pracowników oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych i toalet.

2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika i pracownika zakażenia koronawirusem SARS –Cov2.

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja urządzeń.

1. W wydzielonym i oznaczonym stoisku należy zdezynfekować ręce. Na stoisku znajduje się dedykowany pojemnik na zużyte środki ochrony indywidualnej.

2. Zarówno uczestnicy jak i pracownicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust.

 

§4

Zasady przebywania na terenie wydarzenia plenerowego.

 

 

1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników. Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia, może doprowadzić do wyproszenia widza z terenu wydarzenia.

2. Należy zachować dystans społeczny, minimum 1,5 metra.

3. Obowiązek ujęty w §4 pkt. 2 nie dotyczy:

a) widza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

b) widza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c) osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym.

 

 

§5

Procedury ochronne dla pracowników M-GOK:

1. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje pracowników podczas kontaktu z uczestnikami wydarzenia.

2. Częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

3. Dezynfekcja powierzchni dotykowych przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdym wydarzeniu.

 

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren wydarzenia. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora M-GOK lub koordynatora do spraw zdrowotnych M-GOK, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie dezynfekowanie powierzchni dotykowych.

3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników wydarzenia (jeśli to możliwe) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania M-GOK w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z imprez M-GOK.

2. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl.

 

 

 

Krzyż Wielkopolski, 11 sierpnia 2020 r.

 
Online: 1     Licza odwiedzin: 3654109
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"