facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania BPMiG podczas Covid-19

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim nr 3/2020

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski w trakcie epidemii COVID-19

 

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta   i Gminy Krzyż Wielkopolski w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, kontrahentów oraz innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

3.  Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

4.  Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

5.  Procedury ochronne dla pracowników Biblioteki.

6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych:

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników w obszarze biblioteki (przy punkcie zwrotu książek, przy wejściu do Biblioteki).

2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze - strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.

3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 5 osób z tym, iż rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.

4. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z przestrzeni wypożyczalni, stanowiska komputerowego oraz toalety.

5. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych. Użytkownik bez maski nie zostanie obsłużony.

6. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie zostaną obsłużone. Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb porządkowych (straż miejska, policja).

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu:

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:

a) za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika. O możliwości odbioru zamówionych zbiorów Czytelnik zostanie powiadomiony mailowo.

b) telefonicznie pod numerem 672564158 – dyżurujący bibliotekarz przygotowuje zamówienie, które jest do odbioru w Bibliotece na stanowisku obsługi Czytelnika.

c) Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki opisanymi §6.

 

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczonych z biblioteki.

2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio na stanowisku zwrotu książek.

3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 3 dni na wydzielony stolik, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo zdezynfekowany zostaje blat, na którym leżały zbiory.

5. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę, zdezynfekować dłonie po wejściu do budynku lub mieć rękawiczki jednorazowe oraz zachować bezpieczną odległość.

 

§6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

1. Do odwołania Biblioteka będzie czynna dla czytelników w następujących godzinach:

    a) poniedziałek, czwartek: 11.00 – 17.00,

    b) wtorek, środa, piątek: 9.00-15.00,

2.  Ostatni użytkownik może wejść do Biblioteki 15 minut przed zamknięciem/dezynfekcją Biblioteki.

5. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na korytarzu biblioteki. Zawieszone jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

6. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce po wejściu do Bibliotek lub mieć założone rękawiczki jednorazowe, mieć założoną maskę oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną i wytycznymi GIS.

7. Zawieszona jest organizacja zajęć, warsztatów, spotkań w Bibliotece.

 

§7

Procedury ochronne dla pracowników biblioteki:

1. Obowiązkowe noszenie maseczek/przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych.

2. Częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami.

3. Utrzymanie bezpiecznego dystansu między pracownikami oraz pracownikami  użytkownikami.

4. Do wypożyczalni i pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

5. Stanowisko obsługi zabezpieczone jest przezroczystą przesłoną, która izoluje pracownika od wypożyczającego. 

6. Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek, toalet, stanowiska obsługi) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% co dwie godziny lub częściej, w zależności od liczby użytkowników i potrzeb zgodnie z zasadami bezpieczeństwa (osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe).

 

§8

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren Biblioteki. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim lub kootrdynatora do spraw zdrowotnych M-GOK, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§9

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

2. Zgłasza incydent do dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

3. Ustalone zostają listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Postanowienia końcowe:

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyzu Wielkopolskim.

3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl

 

 

 

 

 

 

Krzyż Wielkopolski, 1 lipca 2020 r.

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 3654076
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"