facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania podczas zajęć w obiektach M-GOK w trakcie

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim nr 3/2020

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w obiektach

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim w trakcie epidemii COVID-19

 

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników zajęć,  oraz pracowników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady uczestnictwa oraz zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w Ośrodku Kultury na ul. Wojska Polskiego 11, a także w salach wiejskich w Hucie Szklanej, Kuźnicy Żelichowskiej oraz Żelichowie.

2. Procedura obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiektach M-GOK.

3. Niniejsze przepisy nie obejmują Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski oraz sali widowiskowo-kinowej, dla których obowiązują procedury odrębne.

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla uczestników zajęć i pracowników oraz dezynfekcja pomieszczeń Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, na ul. Wojska Polskiego 11, sali wiejskiej w Hucie Szklanej, Żelichowie, Kuźnicy Żelichowskiej.

2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika i pracownika zakażenia koronawirusem. 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja pomieszczeń.

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników M-GOK w obszarze wejścia głównego (od ul. Wojska Polskiego) oraz wejścia ewakuacyjnego (od podwórza), w sali w Hucie Szklanej, Kuźnicy Żelichowskiej w obszarze wejścia głównego,  w sali Żelichowie w wejściu głównym oraz ewakuacyjnym.

2. Ustala się limit uczestników zajęć (10 m2 pomieszczenia na osobę):

I. W obiekcie M-GOK, ul. Wojska Polskiego 11:

·         zajęcia dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w obszarze sceny oraz sali widowiskowej – 15 osób – sala widowiskowa, 9 osób – scena (razem – 24 uczestników, 1 instruktor)

·         zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne, taneczne) w foyer – 12 osób (11 uczestników i 1 instruktor)

·         Szkoła Tańca Astra Luna w foyer i na scenie – 21 osób (20 uczestników i 1 instruktor)

·         galeria M-GOK (funkcja poczekalni) – 4 osoby

·         toalety: 5 osób (2 osoby – toaleta damska, 2 osoby – toaleta męska, 1 osoba – toaleta dla niepełnosprawnych)

II. Sale wiejskie:

- sala wiejska w Hucie Szklanej – 16 osób

- sala wiejska w Kuźnicy Żelichowskiej – 6 osób

- sala wiejska w Żelichowie – 18 osób

3. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób, a w przypadku zajęć instrumentalnych 3-metrowego. W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje.

4. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła.

5. W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się organizację zajęć w budynku M-GOK oraz w salach wiejskich:

·         po zajęciach grupy 15-minutowa przerwa techniczna na dezynfekcję i wietrzenie sal (wejście i wyjście drzwiami frontowymi)

·         Młodzieżowa Orkiestra Dęta:  po zajęciach grupy 15-minutowa przerwa techniczna na dezynfekcję i wietrzenie sal (wejście i wyjście drzwiami ewakuacyjnymi od tyłu budynku)

7. Zajęcia odbywają się w określonym czasie. Ewentualne spóźnienie może spowodować niedopuszczenie do zajęć. W czasie zajęć nie ma możliwości przebywania innych osób poza uczestnikami zajęć i pracownikami M-GOK na terenie obiektów.

8.  Od osób uczestniczących w zajęciach wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowych.

9. W przypadku zajęć na instrumentach dętych dystans pomiędzy wszystkimi osobami powinien wynosić co najmniej 3 metry, a osoby grające nie powinny kierować instrumentów dętych w stronę innych osób.

10. Podczas zajęć ruchowych (tanecznych) dopuszcza się nie noszenie maseczek z jednoczesnym zachowaniem dystansu uczestników i prowadzących.

11. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć.

 

§4

Zasady przebywania w obiektach M-GOK.

1. Zajęcia organizowane w M-GOK nie przewidują możliwości przebywania osób trzecich w obiektach. W czasie zajęć w obiekcie przybywają wyłącznie uczestnicy zajęć odbywający zajęcia w danym momencie, instruktorzy i pozostali pracownicy M-GOK.

2. Każdorazowe korzystanie z obiektów wymaga zgodności z ustalonym grafikiem zajęć.

3. Uczestnicy bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników M-GOK. Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia, i może doprowadzić do wykreślenia uczestnika z zajęć.

6. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i życia innych osób.

7. Każda forma zajęć odbywająca się w M-GOK w czasie epidemii musi być zgłoszona do akceptacji przez Dyrektora M-GOK.

 

§5

Procedury ochronne dla pracowników M-GOK:

1.      Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu z interesantami. W przypadku prowadzenia zajęć, przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników Instytucji istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

2.      Pracownicy podczas organizacji zajęć obowiązkowo posiadają na twarzy założoną maseczkę lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki ochronne.

3.      Częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

4.      Do pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

5.      Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach.

§6

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren M-GOK. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do dyrektora M-GOK lub koordynatyora do spraw zdrowtnych M-GOK, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Domu Kultury w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia koronawirusem:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

2.  Zgłasza incydent do dyrektora M-GOK lub do koordynatora do spraw zdrowtnych M-GOK, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

3. Ustalone zostają listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania M-GOK w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zajęć.

2. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl.

3. Integralną częścią procedury jest Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1) oraz Oświadczenie dorosłych uczestników zajęć (załącznik nr 2).

 

 

 

Krzyż Wielkopolski, 1 lipca 2020 r.

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 3654103
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"