facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Oświadczenie dorosłych uczestników zajęć

Załącznik nr 2 do procedur zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w obiektach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolski

 

Oświadczam, że nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nie przebywam na kwarantannie ani nie jestem objęty nadzorem epidemiologicznym.

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora M-GOK Krzyż Wielkopolski lub koordynatora do spraw zdrowotnych M-GOK jeśli zachoruję na COVID-19 lub zostanę objęty kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym w trakcie korzystania z oferty M-GOK.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Procedurami zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w obiektach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim w trakcie empidemii COVID – 19”.

 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała przed przystąpieniem do zajęć.

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

Krzyż Wielkopolski, dnia ………………………………….           ..............................................................................

                                                                                                             (czytelny podpis)

Online: 1     Licza odwiedzin: 3654137
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"