facebook
BIP
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza/specjalisty ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim.

 

Termin składania ofert: 21.01.2022 r. Godz. 14.00.

 

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego.
2. Wykształcenie wyższe.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Znajomość przepisów Kodeksu Pracy.

5. Umiejętność poszukiwania informacji i interpretowania przepisów prawa pracy.
6. Znajomość podstawowych przepisów z zakresu funkcjonowania bibliotek: ustawy o bibliotekach, ustawy o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
7. Znajomość literatury, w szczególności literatury dla dzieci i młodzieży.

8. Umiejętność obsługi  systemu MS Windows  oraz programu bibliotecznego SOWA SQL.
9. Umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych.
10. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań, zdolności organizacyjne.

11. Umiejętność sprawnego pisania notatek prasowych.

12. Umiejętność konstruowania projektów kulturalnych.
13. Komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami biblioteki.
14. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność.
15. Umiejętność pracy z dziećmi.
16. Umiejętność podejmowania  niestandardowych wyzwań w zakresie promocji czytelnictwa oraz organizacji wydarzeń kulturalnych.
17. Wysoka motywacja do pracy.
18. Wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
1. Doświadczenie w pracy z dziećmi.
2. Uprawnienia pedagogiczne.
3. Prawo jazdy kat. B.

4. Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki).

Wykaz podstawowych obowiązków na stanowisku:

1. Gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie zbiorów i wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelników.

2. Sporządzanie planów pracy i sprawozdań.

3. Prowadzenie statystyki bibliotecznej: dziennika bibliotecznego, ewidencji udostępnień.

4. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa.

5. Aktualizowanie zbiorów: zakup nowości i selekcja księgozbioru.

6. Dbanie o estetyczny wygląd biblioteki.

7. Ochrona zbiorów placówki.

8. Inne prace wynikające z zakresu działalności biblioteki.

9. Nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji ze środowiskiem.

10. Prowadzenie dokumentacji kadrowej.

 

Zatrudnienie: umowa o pracę – 1 etat.

 

Czas pracy: podstawowy.

 

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna MiG Krzyż Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wielkopolski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum vitae (cv).
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Własnoręcznie podpisane następujące oświadczenia:

1. „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z  pełni praw publicznych”.

2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.   

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

W przypadku wygrania naboru, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej. Pozostali kandydaci, którzy nie zostali zatrudnieni mają prawo do odbioru dokumentów aplikacyjnych w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym czasie dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu w sposób mechaniczny.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Praca na stanowisku bibliotekarza/specjalisty ds. kadr w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim”, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 21.01.2022 r.  godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@mgokkrzyz.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i  c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.

4. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od realizacji usług.

7. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych odbiorcach w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

8. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

Online: 1     Licza odwiedzin: 4016793
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.