facebook

Zaproszenie do złożenia oferty na Dni Ziemi Krzyskiej 2020

 

Ogłoszenie

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim planuje realizację imprezy masowej o charakterze festynu pod nazwą Dni Ziemi Krzyskiej 2020, która odbędzie się w dniu 11 lipca 2020 r. w Krzyżu Wielkopolskim.

 

 

W związku z powyższym, zapraszamy do złożenia oferty na zakup usługi związanej z organizacją Dni Ziemi Krzyskiej w dniu 11 lipca 2020 r.

 

Zapraszamy do składania ofert na poniższych warunkach:

 

I. Deklarowana ze strony Zamawiającego kwota na realizację zadania: 58.000 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiątosiemtysięcyzł) stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe. W ramach organizacji imprezy dochody ze sprzedaży powierzchni handlowej i gastronomicznej przypadać będą Wykonawcy.

 

II. Zakres zadań, obowiązków i uprawnień Wykonawcy:

1. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z póżn. zm.).

2. W ramach organizacji wszelkich atrakcji rekreacyjnych (w tym „Wesołe Miasteczko”) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania wszelkich zezwoleń i zabezpieczeń w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ubezpieczenia OC.

2. Wykonawca przejmuje na wyłączność obsługę handlowo – gastronomiczną oraz związane z tym wpływy finansowe, które powinny być ujęte w preliminarzu kosztów imprezy (zał. nr 2).

 

III. Oferta powinna obejmować następujący zakres:

 

1/ Koncerty w dniu 11 lipca 2020 r., sobota – program artystyczny w godz. 16.00 – 2.00 dnia następnego.

W programie:

program artystyczny (koncert lub atrakcja dla dzieci), koncert zespołu supportującego gwiazdę, koncert gwiazdy – znanego artysty z kręgu muzyki pop (trwający nie krócej niż 60 minut + bisy), dyskoteka z didżejem, jedna godzina w programie do zagospodarowania przez Zamawiającego.

 

2/ obsługa występujących artystów (ZAIKS, hotele, catering, ubezpieczenie).

 

3/ Organizacja zaplecza technicznego:

- zadaszona atestowana scena o wymiarach 10x12 m z podestami + schody + barierki zabezpieczające + ściany (siatka) z 3 stron (scena o mniejszych wymiarach wymaga akceptacji Zamawiającego),

- nagłośnienie wg riderów,

- oświetlenie sceniczne wg riderów,

- agregat prądotwórczy z paliwem i obsługą wykwalifikowanego elektryka podczas imprezy,

- płotki ochronne w ilości niezbędnej do realizacji imprezy zgodnie z planem zabezpieczenia

imprezy ustalonym z Zamawiającym,

- zapewnienie toalet przenośnych w ilości min. 10 szt. ( w tym minimum 2 z umywalkami),

- zapewnienie odpowiedniej ilości koszy o pojemności 240 l. na terenie imprezy (minimum 20 szt.),

- zapewnienie usługi sprzątania terenu po imprezie,

- transport, obsługa techniczna, montaż i demontaż.

 

4/. Organizacja zaplecza handlowo-gastronomicznego:

- pozyskanie potencjalnych dostawców usług handlowo-gastronomicznych i sprawdzenie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, atestów i ubezpieczeń OC,

- pełna obsługa gastronomiczna (piwo, napoje, lody, gofry, popcorn, wata cukrowa, dania grillowe, stoiska handlowe), zapewnienie ławostołów i miejsc siedzących dla min. 500 osób. Usługi gastronomiczne mają charakter odpłatny, z zastrzeżeniem puli nieodpłatnych bonów do dyspozycji Zamawiającego (minimum 50 bonów żywieniowych),

- urządzenia rekreacyjne oraz „wesołe miasteczko” - minimum 8 urządzeń. Usługi w tym zakresie mają charakter odpłatny, z zastrzeżeniem nieodpłatnej puli dla Zamawiającego (minimum 20 biletów).

 

IV. Oferta powinna zawierać załączniki zawierające całkowity koszt oraz wycenę szczegółową wg podanych zakresów, a także propozycję finansową za wyłączność handlowo-gastronomiczną na w/w imprezie.

 

V. Oferty zostaną poddane ocenie przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, który wybierze najkorzystniejszą ofertę pod względem programowym oraz finansowym i skontaktuje się z wybranym oferentem w celu zawarcia umowy.

 

Oferty należy dostarczyć w terminie do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00 osobiście, drogą elektroniczną, bądź pocztową na adres:

biuro@mgokrzyz.pl lub Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 11.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/ 25 64 139 lub mailowo.

 

 Załącznik nr 1

 

Nazwa Wykonawcy ….........................................................................................................

 

 

Adres …...............................................................................................................................

 

 

NIP …..................................................................................................................................

 

 

kontakt (tel., adres e-mail) …..............................................................................................

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

I. W ramach realizacji zlecenia zobowiązuję się do:

1. Realizacji programu według uzgodnionego scenariusza.

2. Zapewnienia osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje pozwalające na realizację usługi na odpowiednim poziomie.

3. Zapewnienia sprawnych, atestowanych urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu we własnym zakresie oraz ich transportu na miejsce realizacji.

4. Uregulowania płatności z tytułu wszelkich zobowiązań z podwykonawcami w ramach realizowanego zadania.

5. Przestrzegania harmonogramu godzinowego oraz koncertowego imprezy ustalonego z Zamawiającym.

Ponadto oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, akceptuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam, iż sytuacja finansowa Wykonawcy umożliwia wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami ogłoszenia.

4. W przypadku przyznania mojej firmie zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

.......................................................... …........................................

Data i miejsce Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

 

Formularz oferty

 

Nazwa Wykonawcy ….........................................................................................................

 

 

Adres …...............................................................................................................................

 

 

NIP …..................................................................................................................................

 

 

kontakt (tel., adres e-mail) …..............................................................................................

 

 

Lp

Opis zadania

Wartość brutto (PLN)

 

1.

Scena o wym 10x12 m z zadaszeniem oraz ścianami

 

..............................................

2.

Nagłośnienie i oświetlenie wg riderów artystów

 

.............................................

3.

kabiny sanitarne przenośne (min. 10 szt.)

 

 ...........................................

4.

kosze na odpady (min. 20 sztuk – 240 l.)

 

 .........................................

5.

Barierki ochronne szt. ….....................................

 

 ........................................

6.

Agregat prądotwórczy wraz z paliwem, transportem i obsługą

 

 ........................................

7.

Koncerty:

- program artystyczny

 …...............................................................

 

- support – godzina rozpoczęcia i trwania koncertu

...............................................................

 

- gwiazda – godzina rozpoczęcia i czas trwania koncertu

...............................................................

 

- didżej – godzina rozpoczęcia i czas trwania koncertu

…...................................................................

 

 

 

.................................

 

 

................................

 

 

..........................................

 

 

...........................................

8.

Tantiemy i opłaty (ZAIKS, itp.)

 

 ..............................................

10.

Hotele, wyżywienie dla artystów

 

 ..............................................

11.

sprzątanie terenu po pierwszym i drugim dniu imprezy

 

 ..............................................

12.

Pozostałe koszty

....................................................................................

 

...............................................

13.

Suma ogółem

 

 ..............................................

 

  • Finansowy preliminarz kosztów powinien uwzględniać całościowy koszt organizacji imprezy w kwocie brutto (deklarowana przez Zamawiającego kwota + planowany przychód z tytułu wpływów ze sprzedaży usług handlowo – gastronomicznych, zaplecza rekreacyjnego)

 

Wynagrodzenie deklarowane przez Zamawiającego wynosi ……………………………………………………….

 

Całościowy koszt imprezy z uwzględnieniem wszystkich przychodów i kwoty deklarowanej przez

Zamawiającego wynosi …...................................

 

 

 

 

..................................................................

data, podpis i pieczęć Wykonawcy

Online: 1     Licza odwiedzin: 3075765
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"